wireless/mobile connectivity and management applications.

מערכות חברת טריפל+ מזהות, מתריעות ומגנות בעת התרחשות דליפות גז ונזילות מים ,CO , רעידת אדמה ואש , ברגע ההתרחשות , תוך שימוש בפלטפורמת ענן המנוהלת מהטלפון החכם.
icon plus יחידת ברז גז לסגירה אוטומאטית
יחידת סגירת ברז הגז הינה אוטונומית ואיננה דורשת חיבור לחשמל. היא מופעלת בעזרת סוללה המתוכננת לתפקד לאורך שנים.

 

icon plus יחידת גלאי גז
בעת גילוי דליפת גז ואו בהתרחש אירוע ,המערכת תפעיל אזעקהותתחבר אלחוטית לברז אשר יסגר מיידית .