כתב אחריות מוגבלת

טריפל פלוס בע"מ (להלן: "החברה") מצהירה כלפי אותו אדם או גוף אשר רכש ממנה ישירות את המוצר (להלן: "הרוכש"), בלבד, כי המוצרים יהיו נקיים מפגמים בחומרים ובעבודה, בכפוף לשימוש סטנדרטי, לתקופה של 24 חודשים ממועד מסירת המוצר לרוכש ("תקופת האחריות"), הכל בכפוף ובהתאם לתנאי כתב אחריות זה.

("מוצר" או "מוצרים" משמע: מערכות ניהול מים ו/או גז כפי שיוצרו על ידי החברה. יודגש כי כתב אחריות זה לא יחול על הסוללות המשמשות את המוצרים (האחריות על הסוללות תהיה זו הניתנת על ידי יצרן הסוללות, ככל ותינתן) ועל מוצרים/מרכיבים הנלווים למוצרים).

המחויבות הבלעדית של החברה והסעד היחיד והבלעדי של הרוכש במסגרת כתב אחריות זה, תוגבל לתיקון ו/או החלפה של כל מוצר פגום (ו/או כל רכיב שלו), שהוכח לגביו שאינו תואם את המפרט שלו, ואשר יוחזר על ידי הרוכש למשרדי החברה במהלך תקופת האחריות (כאשר עלויות השינוע משולמות מראש על ידי הרוכש).

תוקף כתב אחריות זה ביחס לכל מוצר יהיה כפוף ומותנה בתשלום מלוא התמורה על ידי הרוכש לחברה עבור המוצר הרלוונטי.

לפני החזרת מוצר לחברה, על הרוכש לקבל מהחברה מספר אישור על החזרת המוצר ולפעול בהתאם למנגנון החזרת המוצרים של החברה באותה עת. ככל ויקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה הסביר כי מוצר שהוחזר על ידי הרוכש אינו עומד בתנאי כתב אחריות זה, החברה תודיע לרוכש על כך ותחזיר את המוצר שאינו עומד בתנאי כתב אחריות זה לרוכש ועל חשבונו. בנוסף, החברה תהיה רשאית לחייב את הרוכש בגין הבדיקה והבחינה של המוצרים שלא עמדו בתנאי כתב אחריות זה.

יובהר כי אחריות החברה על פי כתב אחריות זה לא תחול על כל נזק ו/או תקלה ו/או פגם במוצר (או בשל כל שימוש במוצר) שנגרם כתוצאה מהתקנת המוצר ו/או התחזוקה או העדר תחזוקה של המוצר.

אין באחריות החברה על פי כתב אחריות זה כדי להוות התחייבות של החברה, במפורש או במשתמע, שהמוצר יעבוד באופן רציף או ללא תקלות. אחריות החברה על פי כתב אחריות זה מותנית בתחזוקה, שימוש ואחסון נאות וכנדרש של המוצרים, ואינה מכסה תקלות ו/או בעיות מכל מין ו/או סוג שהוא ֹֹֹֹֹֹֹביחס למוצר, או בשל שימוש במוצרים, אשר נבעו כתוצאה מ: (א) נזק, הזנחה, אחסון ותחזוקה לא תקינים; (ב) שימוש חריג או לרעה, או שימוש באופן שלא תואם את הוראות החברה, בין אם במעשה, מחדל, רשלנות, טעות או תאונה; (ג) חבלה, שינוי, תיקון או התאמה על ידי כל גורם אחר מאשר החברה; (ד) טיפול לא תקין או תיקון, אחסון, התקנה או תחזוקה על ידי כל אדם ו/או ישות אחרת שאינה החברה או שלא בהתאם להוראות החברה; (ה) תנאי שימוש חריגים; (ו) תנאים סביבתיים לא שגרתיים; (ז) נזק שנגרם בזדון או ברשלנות על ידי כל אדם שאינו החברה; (ח) התקנה שלא בהתאם להוראות החברה או בשילוב או אינטראקציה עם רכיב או תוכנה של צד שלישי; או (ט) כוח עליון או אירועים אחרים שאינם בשליטתה של החברה.

זאת ועוד, החברה אינה מצהירה או מתחייבת ביחס לתוצאות השימוש או העדר השימוש במוצרים או כל מידע או נתון המופק על ידי המוצרים, ובכלל זה ומבלי לגרוע, ביחס לנכונות, דיוק, שלמות, אמינות וכיוצ"ב. החברה לא הציגה שום מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במכללא, ביחס למוצרים, השימוש בהם, בתוכניותיהם או רכיביהם (ובכלל זה לעניין נכונות, דיוק, שלמות, אמינות, זמינות התוכן אחרים וכיו"ב), ובכלל זה ומבלי לגרוע, בדבר היותם ברי שיווק או בדבר כשירותם למטרה כלשהי ו/או לעניין בעלות, אי-הפרה של זכויות ו/או אובדן נתונים. החברה אינה מתחייבת או מצהירה כי התפעול או השימוש במוצרים יהיה מאובטח, רציף או ללא תקלות.

יובהר כי בכל מקרה ועל אף כל הוראה אחרת על פי כל דין או חוזה, החברה, בעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים שלה או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי הרוכש או לכל צד אחר לכל חבות, אובדן או נזק עקיף, ובכלל זה ומבלי לגרוע בגין אובדן רווחים, נזק מקרי, תוצאתי, מיוחד או ענישה, שנגרמו או הנובעים, במישרין או בעקיפין, בקשר עם כתב אחריות זה או השימוש או חוסר היכולת לעשות שימוש במוצרים (ובכלל זה ומבלי לגרוע, נזק לרכוש או למוצרים, נזק בגין אובדן מידע, אובדן חסכונות, אובדן רווחים או הפרעה לעסקים) גם אם החברה הייתה מודעת או שהיה עליה להיות מודעת לגבי אפשרות התקיימותם של נזקים אלו. הרוכש לרבות הלקוח יהיו אחראים להערכה, לניתוח ולשימוש במוצר או בנתונים המופקים על ידי המוצר, והחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל אובדן, נזק או פגיעה ברוכש או בלקוח או בכל צד שלישי אחר, בין אם על פי דין או חוזה, עקב השימוש במוצר או הנתונים המופקים על ידי המוצר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה החבות הכללית המצטברת של החברה הנובעת או הקשורה לאחריות על פי כתב אחריות זה, לרבות בנוגע למוצרים או השימוש בהם (לרבות, אך ללא הגבלה לגבי תביעות בגין רשלנות, אחריות קפידה, הפרת חוזה, מצג שווא, הפרה או כל טענה חוזית או נזיקית אחרת) לא תעלה על הסכום המצטבר ששולם על ידי הרוכש לחברה בתמורה למוצרים הרלוונטיים במהלך 12 החודשים שקדמו לאירוע בגינו נוצרה עילת התביעה.

כתב אחריות זה הינו אך ורק לטובת הרוכש ולא תחול או תתפרש כחלה ו/או לטובת כל אדם אחר ו/או ישות כלשהי, לרבות לקוחות של הרוכש ו/או משתמשי הקצה של המוצר. כל אחריות נוספת החלה על המוצרים ואשר ניתנה על ידי הרוכש או צד שלישי לא תחייב את החברה, ותחייב רק את הצד השלישי הרלוונטי אשר העניק את אותה ההתחייבות.

אחריות זו היא אחריות מוגבלת אשר הינה ותישאר בכל עת האחריות היחידה והבלעדית שהוענקה על ידי החברה על המוצרים (ו/או מרכיביהם) ומחליפה כל אחריות אחרת, בכתב, בעל-פה או משתמעת, אשר מוכחשת ונשללת בזאת במפורש.

החלפה ו/או תיקון של מוצרים (ו/או מרכיביהם) באופן שנקבע לעיל יהוו מילוי מלא וסופי של כל התחייבויות החברה ולא יאריכו בשום מקרה את תקופת האחריות על המוצר.

כתב זה, תוקפו, ביצועו ופרשנותו ידונו על פי ובהתאם לדיני מדינת ישראל, מבלי להתייחס לכללי ברירת הדין שלה. כל סכסוך, תביעה או מחלוקת הנובעת מכתב אחריות זה או המתייחסת אליו יוגשו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ולהם תהיה סמכות שיפוט בלעדית בעניין כאמור, תוך שלילת סמכות שיפוט של כל בתי-המשפט האחרים.