™Triple+ NGL

המערכת של טריפל+ היא המערכת האפקטיבית ביותר למתן פתרון לסיבה העיקרית לנזקי הגז הגדולים, והיא הזמן הלוקח מרגע הדליפה ועד גילויה.
מערכת NGL של טריפל+ מותקנת תוך דקות בודדות וללא צורך בשימוש בחשמלאי.

יחידת ניתוק גז

יחידת ניתוק הגז תנתק ברגע האמת את הגז ללא צורך בחיבור לשקע החשמל

יחידת גלאי גז

בעת גילוי דליפת גז ואו בהתרחש אירוע, המערכת תפעיל אזעקה ותתחבר אלחוטית לברז אשר יסגר מיידית